Säännöt

1. § YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Seinäjoen Insinööriopiskelijat SenIOR ry ja sen kotipaikka on Seinäjoen kaupunki.

Seinäjoen Insinööriopiskelijat SenIOR ry toimii Insinööriliitto IL ry:n alaisen Insinööriopiskelijaliitto IOL ry:n alaisena paikallisyhdistyksenä.2. § YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistyksen tarkoituksena on
§  jäsenistönsä henkisten, ammatillisten, yhteiskunnallisten ja muiden vastaavien pyrkimysten edistäminen ja etujen ajaminen
§  toimia tiedonvälittäjänä liiton, valtakunnallisten sekä paikallisten opiskelijajärjestöjen ja jäsenistön välillä
§  opiskelijoiden sosiaalisten olosuhteiden ja oikeusturvan parantaminen
§  koulutuspoliittisen toiminnan edistäminen.Toimintansa tukemiseksi on yhdistys oikeutettu
§  omistamaan ja harjoittamaan yhdistyslain 5§ mukaista ansiotoimintaa
§  perustamaan rahastoja
§  ottamaan vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
§  asianomaisella luvalla järjestämään keräyksiä, arpajaisia sekä juhla- ja huvitilaisuuksia
§  harjoittamaan kustannus- ja julkaisutoimintaa
§  omistamaan toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja irtainta omaisuutta3. § JÄSENET

Yhdistykseen voi kuulua varsinaisia jäseniä, sekä kunnia- ja kannattajajäseniä, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä Seinäjoen ammattikorkeakoulussa tekniikan alan tutkintoa opiskeleva, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jokaisella varsinaisella jäsenellä on puhe- ja äänioikeus yhdistyksen kokouksissa.

Yhdistyksen kannattajajäseniksi voivat liittyä ne yksityiset kansalaiset ja oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka hallitus hyväksyy kannattajajäseniksi. Yhdistyksen kannattajajäsenet maksavat yhdistyksen kokouksen määräämän summan suuruisen kannattajajäsenmaksun. Yhdistyksen hallitus voi kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka huomattavalla tavalla on edistänyt yhdistyksen tarkoitusperiä, tai jolle se haluaa erityisesti osoittaa kunnioitustaan. Päätös kunniajäseneksi kutsumisesta on tehtävä yksimielisesti yhdistyksen kokouksessa. Sekä kannattajajäsenillä että kunniajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksessa, mutta ei äänioikeutta.

Varsinaisten jäsenten jäsenmaksusta päätetään Insinööriopiskelijaliitto IOL ry:n liittokokouksessa. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksua Seinäjoen Insinööriopiskelijat SenIOR ry:lle.4. § JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erostaan yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.5. § JÄSENVELVOLLISUUDET JA -OIKEUDET

Jäsenen tulee noudattaa yhdistyksen sääntöjä ja päättävien elinten päätöksiä.

Varsinaisella jäsenellä on läsnäolo-, puhe- ja äänioikeus yhdistyksen kokouksissa. Kunnia- ja kannattajajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.6. § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, kevätkokouksen ja syyskokouksen ja koollekutsujana toimii yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään huhtikuun loppuun mennessä hallituksen määräämänä päivänä ja syyskokous marraskuun loppuun mennessä hallituksen määräämänä päivänä.

Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle ilmoittamalla sähköpostitse siitä jäsenistölle kaksi viikkoa ennen kokousta.

Yhdistyksen kevätkokouksessa on käsiteltävä seuraavat asiat:
§  esitetään yhdistyksen toimintakertomus ja tilit edelliseltä kalenterivuodelta
§  esitetään tilintarkastuskertomus
§  päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä
§  käsitellään muut kevätkokoukselle esitetyt asiatYhdistyksen syyskokouksessa on käsiteltävä seuraavat asiat:
§  valitaan hallituksen puheenjohtaja ja rahastonhoitaja
§  valitaan hallituksen muut jäsenet
§  valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heidän varahenkilöt.
§  vahvistetaan yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle
§  käsitellään muut syyskokoukselle esitetyt asiatYhdistyksen kokouksen tehtävä on mm.:
§  valvoa yhdistyksen toimintaa ja taloudenhoitoa
§  päättää kiinteän omaisuuden myynnistä, ostamisesta ja kiinnittämisestäYhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti erityisesti ilmoitettua asiaa varten vaatii. Myös IOL ry voi kutsua koolle ylimääräisen yhdistyksen kokouksen. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.Kokouksien virallinen kieli on suomi ja yhdistyksen dokumentit laaditaan suomeksi.Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen tilaisuuksissa äänestysoikeus on läsnä olevilla, jäsenmaksunsa suorittaneilla jäsenillä ja kullakin äänioikeutetulla on yksi ääni.7. § HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu yhdistyksen syyskokouksessa valitut puheenjohtaja, rahastonhoitaja ja 1-9 jäsentä.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi, mutta yhdistyksen kokous voi vapauttaa hallituksen tehtävistään ja järjestää uudet vaalit yhdistyslain mukaisesti. Tällöin valitaan uusi hallitus jäljellä olevaksi toimikaudeksi kunnes uusi on valittu.

Hallitus valitsee järjestäytymiskokouksessa keskuudestaan varapuheenjohtajan. Lisäksi valitaan hallituksesta tai sen ulkopuolelta sihteeri. Hallitus jakaa keskenään vastuualueet, joita kukin ryhtyy hoitamaan.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä. Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtaja. Hallitus on kutsuttava koolle, jos 1/3 hallituksen jäsenistä tai 1/20 osa yhdistyksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallituksen kokousten äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Kokouksesta tulee ilmoittaa hallitukselle vähintään kaksi päivää ennen kokousta.Hallituksen tehtävänä on:
§  huolehtia yhdistyksen tarkoituksen ja toiminnan toteutumisesta
§  panna täytäntöön yhdistyksen kokouksen päätökset
§  ottaa kantaa ja vastata yhdistyksen puolesta
§  valmistella toimintasuunnitelma ja toimintakertomus syyskokousta varten
§  edustaa yhdistystä
§  valita liittokokouksen edustus
§  kutsua koolle yhdistyksen kokoukset
§  päättää toimihenkilöiden palkkauksesta ja irtisanomisesta
§  asettaa tarvittavat toimikunnat
§  nimetä tarvittavat työryhmät
§  hoitaa posti ja yhdistyksen toimisto
§  tehdä tarvittavat toimintaohjeet toimihenkilöille
§  hoitaa muut juoksevat asiat8. § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, rahastonhoitaja tai hallituksen määräämät toimihenkilöt, kaksi yhdessä.9. § TOIMIHENKILÖT

Kaikki yhdistyksen palveluksessa pää- tai sivutoimisesti toimivat henkilöt ovat vastuuvelvollisia hallitukselle. Päätoimisesti yhdistyksen palveluksessa olevat henkilöt eivät ole vaalikelpoisia hallituksen vaaleissa.10. § TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilit päätetään joulukuun 31. päivänä. Tilit ja toimintakertomus on jätettävä toiminnantarkastajien tarkastettavaksi helmikuun loppuun mennessä. Toiminnantarkastajien on palautettava ne lausunnollaan varustettuna hallitukselle maaliskuun loppuun mennessä.11. § TYÖRYHMÄT JA TOIMIKUNNAT

Hallitus nimeää tarvittaessa työryhmiä ja toimikuntia. Työryhmän tehtävänä on toimia hallituksen alaisena asioita valmistelevana elimenä. Työryhmän puheenjohtajana toimii hallituksen jäsen. Työryhmät ovat vastuussa hallitukselle toimialaansa koskevista kysymyksistä.

Hallitus voi asettaa tiettyjä tehtäviä varten toimikuntia, jolloin on määrättävä toimikunnan puheenjohtaja, kokoonpano, tehtävä ja määräaika. Toimikunta on vastuussa hallitukselle tehtäviään koskevista kysymyksistä.12. § IL ry:n ja IOL ry:n oikeudetIOL ry:lle annetaan toiminnantarkastusoikeudet.IL ry:n työntekijöillä on läsnäolo- ja puheoikeus kaikissa hallituksen tilaisuuksissa, mutta ei äänioikeutta.

IOL ry:n hallituksen jäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus kaikissa yhdistyksen   tilaisuuksissa, mutta ei äänioikeutta.

IOL ry:lle lähetetään tiedoksi yhdistyksen kokousten pöytäkirjat.13. § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Sääntöjen muuttaminen on hyväksyttävä kahdessa (2) peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa kahden kolmanneksen (2/3) enemmistöllä. Yhdistysten kokousten väli pitää olla vähintään kolmekymmentä (30) päivää ja vain toinen kokous saa olla yhdistyksen ylimääräinen kokous.

Sääntömuutos on alistettava aina IOL ry:n hallituksen vahvistettavaksi.14.§ YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Yhdistyksen kokouksen on viiden kuudesosan (5/6) enemmistöllä päätettävä yhdistyksen purkamisesta kahdessa (2) kokouksessa. Kokousten väli pitää olla vähintään 30 päivää ja vain toinen kokous saa olla yhdistyksen ylimääräinen kokous. 

Myös IOL ry voi kutsua koolle yhdistyksen purkamiskokouksen.

Yhdistyksen purkamispäätös on alistettava aina IOL ry:n hallituksen vahvistettavaksi. 

Yhdistyksen purkamisen yhteydessä varat on luovutettava IOL ry:lle, joka huolehtii, että varat ohjataan yhdistyksen tarkoituksen mukaisesti tai sellaiselle oikeuskelpoiselle yhteisölle, joka ajaa yhdistyksen tarkoitusperiä tukevaa toimintaa.