Säännöt

SenIOR ry:n tapahtumissa on voimassa turvallisen tilan säännöt

· Meillä kaikilla on oikeus fyysiseen ja sanalliseen koskemattomuuteen.

· Puutu häirintään nähdessäsi sellaista, ja kysy häirintää kohdanneelta haluaako hän tukea ja/tai apua.

· Kunnioita kanssaeläjiä. Älä oleta toisesta asioita.

· Emme arvota toisiamme opiskelualan, sukupuolen, perhesuhteiden tai minkään muunkaan asian tai ominaisuuden vuoksi.

· Jos sinua huomautetaan toiminnastasi: pyydä anteeksi, ota opiksi ja ole ensi kerralla viisaampi. Me kaikki mokaamme joskus.

· Muista pitää hauskaa ja nauttia elämästä!

SÄÄNNÖT

1. §                YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA                                    

Yhdistyksen nimi on Seinäjoen Insinööriopiskelijat SenIOR ry ja sen kotipaikka on Seinäjoen kaupunki.

Seinäjoen Insinööriopiskelijat SenIOR ry toimii Insinööriliitto IL ry:n alaisen Insinööriopiskelijaliitto IOL ry:n alaisena paikallisyhdistyksenä.


2. §                YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistyksen tarkoituksena on

·         jäsenistönsä henkisten, ammatillisten, yhteiskunnallisten ja muiden vastaavien pyrkimysten edistäminen ja etujen ajaminen

·         toimia tiedonvälittäjänä liiton, valtakunnallisten sekä paikallisten opiskelijajärjestöjen ja jäsenistön välillä

·         opiskelijoiden sosiaalisten olosuhteiden ja oikeusturvan parantaminen

·         koulutuspoliittisen toiminnan edistäminen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

·         järjestää kokouksia ja kilpailuja sekä tiedotus-, esitelmä- ja juhlatilaisuuksia

·         järjestää jäseniään yhdistäviä ja muita vastaavanlaisia tilaisuuksia

·         julkaisee mahdollisuuksien mukaan tiedotuslehteä jäsenilleen

·         toimii jäsentensä etujen ajamiseksi.

Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton ja voittoa tavoittelematon.

Toimintansa tukemiseksi on yhdistys oikeutettu

·         omistamaan ja harjoittamaan yhdistyslain 5§ mukaista ansiotoimintaa

·         perustamaan rahastoja

·         ottamaan vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja

·         asianomaisella luvalla järjestämään keräyksiä, arpajaisia sekä juhla- ja huvitilaisuuksia

·         harjoittamaan kustannus- ja julkaisutoimintaa

·         omistamaan toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja irtainta omaisuutta.


3. §                JÄSENET


Yhdistykseen voi kuulua varsinaisia jäseniä, sekä kunnia- ja kannattajajäseniä, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä Seinäjoen ammattikorkeakoulussa tekniikan alan tutkintoa opiskeleva, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jokaisella varsinaisella jäsenellä on puhe- ja äänioikeus yhdistyksen kokouksissa.

Yhdistyksen kannattajajäseniksi voivat liittyä ne yksityiset kansalaiset ja oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka hallitus hyväksyy kannattajajäseniksi. Yhdistyksen kannattajajäsenet maksavat yhdistyksen kokouksen määräämän summan suuruisen kannattajajäsenmaksun. Yhdistyksen hallitus voi kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka huomattavalla tavalla on edistänyt yhdistyksen tarkoitusperiä, tai jolle se haluaa erityisesti osoittaa kunnioitustaan. Päätös kunniajäseneksi kutsumisesta on tehtävä yksimielisesti yhdistyksen kokouksessa. Sekä kannattajajäsenillä että kunniajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksessa, mutta ei äänioikeutta.

Varsinaisten jäsenten jäsenmaksusta päätetään Insinööriopiskelijaliitto IOL ry:n liittokokouksessa. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksua Seinäjoen Insinööriopiskelijat SenIOR ry:lle.


4. §                JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN


Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erostaan yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä, tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.


5. §                JÄSENVELVOLLISUUDET JA -OIKEUDET


Jäsenen tulee noudattaa yhdistyksen sääntöjä ja päättävien elinten päätöksiä.

Varsinaisella jäsenellä on läsnäolo-, puhe- ja äänioikeus yhdistyksen kokouksissa. Kunnia- ja kannattajajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.


6. §                YHDISTYKSEN KOKOUKSET


Yhdistys pitää vuosittain kaksi (2) varsinaista kokousta, kevätkokouksen ja syyskokouksen ja koollekutsujana toimii yhdistyksen hallitus. 

Yhdistyksen kevätkokous pidetään huhtikuun loppuun mennessä hallituksen määräämänä päivänä ja syyskokous marraskuun loppuun mennessä hallituksen määräämänä päivänä.

Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle ilmoittamalla sähköpostitse siitä jäsenistölle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. Yhdistyksen kokoukseen voi osallistua hallituksen niin päättäessä myös etäyhteyden välityksellä. Jos kokoukseen voidaan osallistua myös etäyhteyden avulla, tästä on mainittava kokouskutsussa. Kokouskutsussa on lisäksi mainittava, jos kokoukseen teknisen apuvälineen avulla osallistuvan jäsenen puhevallan käyttäminen on rajoitettua.

Yhdistyksen kevätkokouksessa on käsiteltävä seuraavat asiat:

·         esitetään yhdistyksen toimintakertomus ja tilit edelliseltä kalenterivuodelta

·         esitetään tilintarkastuskertomus

·         päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä

·         käsitellään muut kevätkokoukselle esitetyt asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa on käsiteltävä seuraavat asiat:

·         valitaan hallituksen puheenjohtaja ja rahastonhoitaja

·         valitaan hallituksen muut jäsenet

·         valitaan kaksi toiminnantarkastajaa sekä heidän varahenkilönsä

·         vahvistetaan yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle

·         käsitellään muut syyskokoukselle esitetyt asiat

Yhdistyksen kokouksen tehtävä on mm.:

·         valvoa yhdistyksen toimintaa ja taloudenhoitoa

·         päättää kiinteän omaisuuden myynnistä, ostamisesta ja kiinnittämisestä

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti erityisesti ilmoitettua asiaa varten vaatii.  Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Kokouksien virallinen kieli on suomi ja yhdistyksen dokumentit laaditaan suomeksi.

Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen tilaisuuksissa äänestysoikeus on läsnä olevilla, jäsenmaksunsa suorittaneilla jäsenillä ja kullakin äänioikeutetulla on yksi ääni.


7. §                HALLITUS


Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu yhdistyksen syyskokouksessa valitut puheenjohtaja, rahastonhoitaja ja 1–9 jäsentä, sekä 0–2 varajäsentä.

Hallituksen toimikausi on yksi (1) kalenterivuosi, mutta yhdistyksen kokous voi vapauttaa hallituksen tehtävistään ja järjestää uudet vaalit yhdistyslain mukaisesti. Tällöin valitaan uusi hallitus jäljellä olevaksi toimikaudeksi, kunnes uusi on valittu.

Hallitus valitsee järjestäytymiskokouksessa keskuudestaan varapuheenjohtajan. Lisäksi valitaan hallituksesta tai sen ulkopuolelta sihteeri. Hallitus jakaa keskenään vastuualueet, joita kukin ryhtyy hoitamaan.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä. Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtaja. Hallitus on kutsuttava koolle, jos 1/3 hallituksen jäsenistä tai 1/20 yhdistyksen jäsenistä sitä vaatii. 

Hallituksen kokousten äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Kokouksesta tulee ilmoittaa hallitukselle vähintään kaksi (2) päivää ennen kokousta.

Kokouskutsun yhteyteen tulee liittää esityslista. Hallitus voi kokoustaa laillisesti ja päätösvaltaisesti myös etäyhteyden avulla.

Hallituksen tehtävänä on:

·         huolehtia yhdistyksen tarkoituksen ja toiminnan toteutumisesta

·         panna täytäntöön yhdistyksen kokouksen päätökset

·         ottaa kantaa ja vastata yhdistyksen puolesta

·         valmistella toimintasuunnitelma ja toimintakertomus syyskokousta varten

·         edustaa yhdistystä

·         valita liittokokouksen edustus

·         kutsua koolle yhdistyksen kokoukset

·         päättää toimihenkilöiden palkkauksesta ja irtisanomisesta

·         asettaa tarvittavat toimikunnat 

·         nimetä tarvittavat työryhmät

·         hoitaa posti ja yhdistyksen toimisto

·         tehdä tarvittavat toimintaohjeet toimihenkilöille

·         hoitaa muut juoksevat asiat


8. §                YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN


Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, rahastonhoitaja tai hallituksen määräämät toimihenkilöt, kaksi (2) yhdessä.


9. §                TOIMIHENKILÖT


Kaikki yhdistyksen palveluksessa pää- tai sivutoimisesti toimivat henkilöt ovat vastuuvelvollisia hallitukselle. Päätoimisesti yhdistyksen palveluksessa olevat henkilöt eivät ole vaalikelpoisia hallituksen vaaleissa. 


 10. §             TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS


Yhdistyksen tilikausi on yksi (1) kalenterivuosi.

Tilit päätetään joulukuun 31. päivänä. Tilit ja toimintakertomus on jätettävä toiminnantarkastajien tarkastettavaksi helmikuun loppuun mennessä. Toiminnantarkastajien on palautettava ne lausunnollaan varustettuna hallitukselle maaliskuun loppuun mennessä.


11. §              TYÖRYHMÄT JA TOIMIKUNNAT


Hallitus nimeää tarvittaessa työryhmiä ja toimikuntia. Työryhmän tehtävänä on toimia hallituksen alaisena asioita valmistelevana elimenä. Työryhmän puheenjohtajana toimii hallituksen jäsen. Työryhmät ovat vastuussa hallitukselle toimialaansa koskevista kysymyksistä.

Hallitus voi asettaa tiettyjä tehtäviä varten toimikuntia, jolloin on määrättävä toimikunnan puheenjohtaja, kokoonpano, tehtävä ja määräaika. Toimikunta on vastuussa hallitukselle tehtäviään koskevista kysymyksistä.12. §              IL ry:n ja IOL ry:n oikeudet 


                      IOL ry:lle annetaan toiminnantarkastusoikeudet.


IL ry:n työntekijöillä on läsnäolo- ja puheoikeus kaikissa hallituksen                     tilaisuuksissa, mutta ei äänioikeutta.


                      IOL ry:n hallituksen jäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus kaikissa    yhdistyksen   tilaisuuksissa, mutta ei äänioikeutta.


                      IOL ry:lle lähetetään tiedoksi yhdistyksen kokousten pöytäkirjat.


13. §              SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN


Sääntöjen muuttaminen on hyväksyttävä kahdessa (2) peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa kahden kolmanneksen (2/3) enemmistöllä. Yhdistysten kokousten väli pitää olla vähintään kolmekymmentä (30) päivää ja vain toinen kokous saa olla yhdistyksen ylimääräinen kokous.

Sääntömuutos on alistettava aina IOL ry:n hallituksen vahvistettavaksi ennen yhdistyksen ensimmäistä kokousta, jossa sääntömuutosta käsitellään.


14.§               YHDISTYKSEN PURKAMINEN


Yhdistyksen kokouksen on viiden kuudesosan (5/6) enemmistöllä päätettävä yhdistyksen purkamisesta kahdessa (2) kokouksessa. Kokousten väli pitää olla vähintään 30 päivää ja vain toinen kokous saa olla yhdistyksen ylimääräinen kokous. 

Yhdistyksen purkamispäätös on alistettava aina IOL ry:n hallituksen vahvistettavaksi. 

Yhdistyksen purkamisen yhteydessä varat on luovutettava IOL ry:lle, joka huolehtii, että varat ohjataan yhdistyksen tarkoituksen mukaisesti tai sellaiselle oikeuskelpoiselle yhteisölle, joka ajaa yhdistyksen tarkoitusperiä tukevaa toimintaa.